Kapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/72
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
koncsos.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatási munka alapját a vízminőség nagytérségi matematikai modellezése, annak fejlesztése
jelenti. Ez kiterjed a modell-alkotás folyamatára, ugyanakkor hangsúlyos szerep jut új módszertan
kidolgozásának és a létrehozott eszköz alkalmazásának is. A cél a hazai felszíni vízfolyásokhoz
kapcsolható vízminőségi problémák kockázat-alapú elemzése. Ez első megközelítésben meglehetősen
tág megfogalmazás, de jól tükrözi azt, hogy mennyi lehetőség rejlik a kidolgozandó módszertan és
eszköz alkalmazásában. Az értékelendő kockázatok a jelenleg és a jövőben aktuális, hazai
vízminőségi problémákhoz köthetők. Ezek közül mindenképp megemlítendőek az alábbiak:

 A terhelések tér- és időbeli módosulása, melyek kiváltó oka lehet többek között a jogi szabá-
lyozás megváltozása, a csatornázás vagy új beruházások létesülése

 Szélsőséges és havária-jellegű események bekövetkezése, melyek esetében meghatározó Ma-
gyarország hidraulikai kitettsége.

 Éghajlat-változás lehetséges következményei

Továbbá érdemes még kitérni az alábbi témakörökre, amelyek vizsgálatára a kifejlesztendő eszköz
ugyancsak kiválóan alkalmas:

 EU Víz Keret Irányelv kapcsán felmerülő kérdések, a felszíni vizek ökológiai állapotának ala-
kulása

 Diffúz szennyezések hatásainak leírása, vagy – függően a rendelkezésre álló adatbázis minősé-
gétől – megfordítva a problémát, a hatások alapján a diffúz források feltárása

 Vízminőségi monitoring-rendszer hiányosságaiból adódó gondok

Mindezen vizsgálatok a transzport-folyamatok fizikai alapú leírása mellett kitérnek az említett
jelenségekből fakadó károk, kockázatok feltárására, valamint az adott helyzetre vonatkozó optimális
környezetvédelmi, vízgazdálkodási stratégia kidolgozására is.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Muzelák Bálint (2014/2017/)
Jolánkai Zsolt (2011/2014/)
Derts Zsófia (2009/2012/)
Ács Tamás (2009/2013/)
Kozma Zsolt (2005/2008/2014)
Balogh Edina (2003/2006/2013)
Murányi Gábor (2019/2023/)
Státusz: 
régi