Folyami áramlások térbeli turbulencia-viszonyainak és morfodinamikájánakvizsgálata hazai Duna-szakaszokon

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/77
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A folyami áramlások térbeli struktúrájának, turbulencia-viszonyainak, hordalék-transzportjának
és morfodinamikai változásainak finom tér- és időfelbontású feltárásban az utóbbi években
megjelent korszerű mérőműszerek új lehetőségeket nyitottak. A tanszéken folyó ilyen irányú
kutatások bizonyították, hogy pl. az ADCP-alapú, célirányos mérési stratégiával jelentős
mértékben növelhető az áramlások tér- és időbeli összetettségéről való ismereteink, egyúttal
lehetővé válik a különféle származtatott jellemzők (diszperziós együttható, fenékcsúsztató-
feszültség, csavaráramlások stb.) eddigieknél pontosabb számszerűsítése. Azonban a mégoly
korszerű mérések is csak bizonyos vízjárás-tartományokat tudnak lefedni; szélesebb értelemben
való hasznosulásukat csak a segítségükkel kalibrált és igazolt numerikus áramlásmodellek
teszik lehetővé. A térbeli áramlási modellek szolgának aztán kiindulásul a részletes szennyezés-
elkeveredés számításokhoz, és képezik alapját – különösen a fenék közeli hidrodinamikai
viszonyok leírásával – a medermorfológiai változások modellezésének. Utóbbiak jó becslésének
másik feltétele, hogy a vizsgált folyószakasz mederanyagának megfelelő fél-empirikus
hordalékhozam-összefüggések kerüljenek alkalmazásra. Ha a Dunának a hazai szakaszát
tekintjük, jelentős különbségeket észlelünk, fentről lefelé a kavicsostól a kavicsos homokon át a
homokmederig. A közelmúlt részletes feltárási és modellezési munkái elsősorban az alsó,
homokos szakaszra összpontosítottak. A jelölt feladata kiválasztott, kavicsos Duna-szakaszok
hidro- és morfodinamikai feltárása, helyszíni mérések és megfelelő térbeli numerikus
modellillesztés segítségével. Eljárások implementálása a csavaráramlások, az örvénystruktúrák,
a mederformák identifikálására. A vizsgált folyómeder-típusok általánosítható, ill. egyedi
áramlási és morfológiai jellemzőinek szétválasztása.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi